Nuomos sutartis

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.447 str. 1 d. nurodo, kad pagal nuomos sutartį (nuomos sutartis) viena šalis Nuomos sutartis Nuomos sutartis(nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį. Nuomos sutarties dalykas gali būti bet kokie nesunaudojamieji daiktai, kurių civilinė apyvarta nėra uždrausta.

Dažnas mano, kad nuomos sutarties pasirašymas ar nepasirašymas gal atnešti naudos, pavyzdžiui, neigiant susitarimo tarp šalių buvimą. Tokie atvejai aktualūs, kai padaroma žala, tarp nuomotojo ir nuomininko atsiranda interesų konfliktas, reikia mokėti mokesčius ar norint jų išvengti. Tokiais atvejai pats populiariausias argumentas – nebuvo pasirašyta jokia sutartis, todėl atsakomybės nėra.

Šiuo atveju ir taip, ir ne. Reikėtų pradėti nuo to, jog nuomos sutartis nėra privaloma. Įstatymas sandorio šalių neįpareigoja pasirašyti nuomos sutartį visais atvejai. CK 6.478 str. 1 d. nurodyta, kad nuomos sutartis ilgesniam kaip vienerių metų terminui turi būti rašytinė, todėl nurodytos formos nesilaikymas sutartį daro negaliojančia. CK nurodo, kad bet kokia teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK – 6.189 str. 1 d.). Taigi, pasirašius nuomos sutartį nuomotojas savo interesus gali apginti žymiai lengviau nei, kad nuomos sutartis nebūtų pasirašyta. Tačiau gali apginti tik lengviau. Tai reiškia, kad ir tais atvejais, kai nuomos sutartis nepasirašyta, savo pažeistas teises ir teisėtus interesus taip pat ginti galima. Tai išplaukia iš kelių CK straipsnių. Pirmiausia, kai žala padaroma ir jos atsiradimas nėra susiję su sutartiniais santykiai, tai vadinama deliktinė civilinė atsakomybe.

Deliktinė atsakomybė, kaip viena atsakomybės rūšių

Deliktinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos, kuri nesusijusi su sutartiniais santykiais, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato, kad deliktinė atsakomybė atsiranda ir dėl žalos, susijusios su sutartiniais santykiais (CK – 6.245 str. 4 d.). Tuo tarpu CK 6.251 str. 1 d. nurodyta, kad padaryti nuostoliai turi būti atlyginami visiškai, o šalių susitarimas dėl civilinės atsakomybės, netaikymo ar žalos dydžio apribojimo negalioja (CK – 6.252 str. 1 d.).
Vertinant minėtas teisės normas akivaizdu, kad padaręs žalą asmuo privalo šią žalą atlyginti, nepaisant to, nuomos sutartis pasirašyta ar ne. Tikėtina, jeigu nuomos sutartis nepasirašyta, nuomotojas susiduria su sudėtingesniu įrodinėjimo procesu. Manytina, kad didžiausias iššūkis su kuriuo tektų susidurti – įrodyti ar konkretus asmuo pararė žalą (nuomininkas) ir ar konkretus asmuo ten gyveno.

Teismų praktikoje yra ne vienas atvejis, kai nuomininkas tyčia ar dėl neatsargumo sugadina nuomotojo turtą, supratęs, kad padaryta žąla yra didelę išsikrausto, nes nuomos sutartis tarp šalių nebuvo pasirašyta. Tuo tarpu paklausus nuomotojo kodėl šis nuomos sutarties nepasirašė, nurodo, kad nuomininkas pasirodė labai geras žmogus, malonus, jie taip susitarė, pasitikėjo nuomininku.

Nuomos sutarties nutraukimas prieš terminą

CK 6.479 str. 1 d. nurodyta, kad nuomos sutartis gali būti terminuota arba neterminuota, tačiau visais atvejais nuomos sutartis negali būti pasirašoma ilgesniam terminui kaip vienas šimtas metų.

CK 6.497 str. nurodyta, kokiais atvejais nuomos sutartis gali būti nutraukiama prieš terminą nuomotojo reikalavimu:
1. Nuomotojas turi teisę pareikšti teisme reikalavimą nutraukti nuomos sutartį prieš terminą, jeigu:
1) nuomininkas naudojasi turtu ne pagal sutartį ar turto paskirtį;
2) nuomininkas tyčia ar dėl neatsargumo blogina daikto būklę;
3) nuomininkas nemoka nuomos mokesčio;
4) nuomininkas nedaro remonto tais atvejais, kai jis pagal įstatymus ar sutartį privalo jį daryti;
5) yra kiti nuomos sutartyje numatyti pagrindai.2. Jeigu kas kita nenumatyta nuomos sutartyje, nuomos sutarties nutraukimas prieš terminą nutraukia ir subnuomos sutartį.
3. Nuomotojas turi teisę reikalauti nutraukti terminuotą nuomos sutartį prieš terminą tik po to, kai jis nusiuntė nuomininkui rašytinį įspėjimą apie būtinumą, įvykdyti prievolę ar pašalinti pažeidimus per protingą terminą, tačiau nuomininkas, gavęs tokį įspėjimą, per protingą terminą prievolės neįvykdė ar pažeidimų nepašalino.

Nors CK nurodo aiškiai, kokiais atvejais nuomos sutartis gali būti nutraukta prieš terminą(CK 6.497 str.), tačiau nėra viskas taip paprasta. Daugiau apie, nuomos sutarties nutraukimą galite sužinoti paspaudę šią nuorodą, jeigu norite sužinoti daugiau apie vienašalį sutarties nutraukimą, spauskite šia nuorodą. Apžvalgas teikia: www.dlaw.lt